Jak uzyskać dofinansowanie do pogrzebu?

Organizacja ceremonii pogrzebowej wiąże się dla najbliższych zmarłego z niemałymi wydatkami. Istnieje jednak możliwość uzyskania dofinansowania. Co trzeba zrobić, by otrzymać tego rodzaju wsparcie? Wyjaśniamy!

 

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z FUS zasiłek pogrzebowy to jednorazowe świadczenie pieniężne przysługujące osobie, która opłaciła ceremonię pogrzebową. Można otrzymać je w kilku przypadkach: m.in. jeżeli zmarły był ubezpieczony, pobierał emeryturę albo rentę lub spełniał warunki do ich uzyskania, choć nie miał takiego ustalonego prawa.

Wysokość zasiłku pogrzebowego to 4 000 zł, jeśli ubiega się o niego najbliższa rodzina zmarłego (np. małżonek, dzieci, rodzice, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie). W przypadku gdy o zasiłek występuje osoba niespokrewniona ze zmarłym, otrzymuje ona dofinansowanie równe rzeczywistym kosztom pogrzebu w kwocie nieprzekraczającej jednak 4 000 zł.

 

Formalności niezbędne do uzyskania zasiłku pogrzebowego

Aby uzyskać dofinansowanie do pogrzebu, trzeba skompletować odpowiednią dokumentację, co może okazać czasochłonne. Nasz zakład zajmuje się za klientów formalnościami pogrzebowymi we Wrocławiu, także tymi związanymi z ubieganiem się o zasiłek.

Przede wszystkim należy złożyć wniosek o zasiłek pogrzebowy (pocztą tradycyjną, elektronicznie lub osobiście w oddziale ZUS) – trzeba zrobić to w terminie do 12 miesięcy od daty zgonu osoby, po której przysługuje dofinansowanie. Konieczne jest przedstawienie m.in. skróconego odpisu aktu zgonu, oryginałów rachunków za koszty pogrzebu, dokumentu potwierdzającego pokrewieństwo z osobą zmarłą, zaświadczenia płatnika składek o podleganiu ubezpieczeniu emerytalnemu/rentowemu. Wypłata zasiłku pogrzebowego następuje w terminie do 30 dni od złożenia wniosku.