Jakie formalności należy załatwić po śmierci kogoś bliskiego?

W przypadku śmierci członka rodziny musimy nie tylko przyjąć do wiadomości i zaakceptować, że już go więcej nie zobaczymy (przynajmniej nie w aktualnym życiu), ale także stawić czoła ogromnie obciążającemu zadaniu, jakim jest dopełnienie odgórnie ustalonych formalności. Choć dla wielu osób podjęcie jakichkolwiek działań organizacyjnych może okazać się zbyt trudne, należy pamiętać, że sprawne i terminowe przejście przez określone procedury umożliwia uniknięcie dodatkowych problemów oraz nieprzewidzianych wydatków. Przedstawiona przez nas lista formalności pozwoli przygotować się na to, co dokładnie należy zrobić, w jakim terminie oraz jakie uprawnienia nabywają w tej sytuacji członkowie rodziny zmarłego. Dodatkowo w dopełnieniu części z nich może nam pomóc zakład pogrzebowy.


Najważniejsze formalności załatwiane po śmierci bliskiej osoby

  • Karta zgonu

Pierwszą czynnością, o jakiej należy pamiętać w przypadku śmierci bliskiej osoby (o ile zgon nastąpił w domu), jest zawiadomienie lekarza, który jako ostatni w okresie 30 dni przed dniem zgonu udzielał świadczeń leczniczych. Jeśli nie jest to możliwe, należy bezzwłocznie wezwać karetkę – przybyły na miejsce lekarz stwierdzi zgon i wystawi stosowny dokument. W sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w szpitalu, formalnością zajmuje się lekarz prowadzący oddział, na którym osoba zmarła przebywała. Karta zgonu wydawana jest bezpłatnie w jednym egzemplarzu i stanowi podstawę do wystawienia aktu zgonu. Dodatkowo upoważnia zakład pogrzebowy do odebrania ciała i zorganizowania transportu do chłodni.

  • Akt zgonu

Akt zgonu to oficjalny dokument urzędowy potwierdzający zgon danej osoby, który stanowi m.in. wymóg, aby ustalić z zarządem cmentarza datę oraz miejsce pochówku. Należy zgłosić się po niego w terminie trzech dni od wystawienia karty zgonu do Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca śmierci bliskiej osoby bądź miejsca znalezienia jej ciała. W urzędzie należy okazać kartę zgonu, dowód osobisty zmarłego oraz odpis skrócony aktu małżeństwa (jeśli zmarły pozostawał w związku małżeńskim), a następnie złożyć wniosek o bezpłatne wydanie odpisu skróconego aktu zgonu. Prawo do zgłoszenia się po ten dokument mają małżonek, dzieci zmarłego, najbliżsi krewni lub powinowaci.

  • Organizacja pogrzebu

Samodzielna organizacja pogrzebu bliskiej osoby to zobowiązanie niejednokrotnie przewyższające nasze siły, dlatego warto natychmiast zgłosić się z tym problemem do firmy świadczącej usługi pogrzebowe takiej jak zakład pogrzebowy Hreczuch we Wrocławiu. Zajmuje się on zarówno transportem zmarłego, jak i wszelkimi przygotowaniami do ceremonii pogrzebowej – wystarczy jedynie przedstawić swoje oczekiwania związane z datą, miejscem oraz oprawą pochówku. Należy przy tym pamiętać, że zakład pogrzebowy Hreczuch zadba nie tylko o zorganizowanie godnego pogrzebu, ale pomoże również w załatwieniu formalności urzędowych, w tym w zdobyciu dokumentacji medycznej niezbędnej do zarejestrowania zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego.

  • Zasiłek pogrzebowy

Formalnością, o której dopełnieniu warto pamiętać, jest możliwość uzyskania zasiłku pogrzebowego z ZUS, KRUS lub Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA. Świadczenie to wynosi w Polsce 4 000 zł i nie zależy od kwoty poniesionych kosztów pogrzebu. Wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego można złożyć w terminie do 12 miesięcy od dnia śmierci osoby, której taki zasiłek przysługuje – później prawo do przyznania świadczenia wygasa. Do wniosku zawierającego dane wnioskodawcy i osoby zmarłej należy także dołączyć: skrócony odpis aktu zgonu, rachunki poniesionych kosztów pogrzebu oraz dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo ze zmarłym.